O firmie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi na terenie Poznania, Konina i okolic. W naszych działaniach stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, zaangażowanie i szybką reakcję w każdej sytuacji. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny budownictwa, finansów, prawa i doradztwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Naszym Klientom oferujemy wysoką jakość, sprawdzone rozwiązania oraz indywidualne podejście do nieruchomości. Adkon Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. od ponad 8 lat działa na rynku mieszkaniowym. Zdobyte przez lata doświadczenie niewątpliwie czyni spółkę Adkon Zarządzanie Nieruchomościami wiarygodnym i solidnym usługodawcą z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Obsługa finansowo-księgowa

 • przygotowanie projektu planu gospodarczego, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • pobieranie i rozliczanie płatności wnoszonych przez właścicieli lokali:- zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną,- zaliczki bieżące i zaliczki na fundusz remontowy,- zaliczki na media dostarczane do lokalów,- pożytków z nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie rozliczeń oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców usług z zakresu eksploatacji i innych usług świadczonych na rzecz wspólnoty,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • opłacanie podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość wspólną,
 • otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • kontrola należności.

obsługa prawna

 • opracowywanie i zawieranie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej,
 • opracowywanie podstawowych uchwał i innych aktów normatywnych,
 • zwoływanie i obsługa zebrań sprawozdawczych.

obsługa eksploatacyjno-administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji właścicieli,
 • zapewnianie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców,
 • negocjowanie warunków umów oraz kontrolę ich wykonania w zakresie:- dostaw usług komunalnych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,- ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem nieruchomością wspólną,- utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynku.

obsługa techniczna

 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku, przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie kontroli technicznych i okresowych, obligatoryjnych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, a także oceny stanu technicznego oraz wyznaczenie niezbędnych działań inwestycyjnych,
 • zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej w przypadku przekroczenia zakresu bieżących konserwacji,
 • zapewnienie realizacji remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania.


Współpracujemy z:

Zgłoś awarię

W sytuacjach awaryjnych
w godzinach od 15:00 do 07:00 oraz w weekendy i święta:

POZNAŃ POGOTOWIE TECHNICZNE (24h):
504 701 301

KONIN – DOZORCA:
729 962 575


Od poniedziałku do piątku
od 07:00 do 15:00
61 670 66 88

zgłoś on-line