KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adkon Zarządzanie Nieruchomościami Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych :biuro@adkon.net
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartych umów na podstawie
art. 6 ust 1 w celu :
a) wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią
ze Spółką;
b) przedstawienia oferty własnych produktów spółki;
c) realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora związanych z
obsługą inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty współpracujące w
wykonywaniu umów takie jak: kancelaria prawna, firmy świadczące usługi informatyczne, firma
świadcząca usługi księgowe, bank prowadzący rachunek spółki, podmioty świadczące usługi
administrowania nieruchomościami
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) jednego roku po zakończeniu świadczenia usługi administrowania w przypadku
zawarcia umowy o administrowanie nieruchomością,
b) jednego roku w pozostałych przypadkach.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
7) Jeśli dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu
przedstawienia oferty i/lub zawarcia umowy. Bez przekazania danych osobowych nie będzie
możliwe świadczenie usług administrowania.

Zgłoś awarię

W sytuacjach awaryjnych
w godzinach od 15:00 do 07:00 oraz w weekendy i święta:

61 670 66 88

zgłoś on-line